Obavijesti

Dječji vrtić Velika Gorica

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2018.-2019.

30.05.2018.

Upisi u dječji vrtić i predškolu za pedagošku godinu 2018./2019.

20.4.2018.

O B A V I J E S T

o upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice

   za pedagošku godinu 2018/2019.

 

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2018. g. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: https://eupisi.gorica.hr/

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). U slučaju da Vam je potrebna pomoć, možete se obratiti dječjem vrtiću kojeg ste odabrali. U navedenom razdoblju, u svakom dječjem vrtiću bit će dostupna osoba koja pruža pomoć pri podnošenju zahtjeva u sljedećim terminima:

              ponedjeljak: 15 – 18 h

              utorak – četvrtak: 11 – 14 h

 

na adresama sjedišta dječjih vrtića:

             Dječji vrtić Ciciban – Vidrićeva 2

             Dječji vrtić Velika Gorica – Pucekovićeva 2

             Dječji vrtić Žirek – Tomaševićeva 17c

             Dječji vrtić Lojtrica – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

             Dječji vrtić Koraci – A. Stepinca 12

 

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

 

U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

 

 

Dječji vrtić Ciciban

Velika Gorica, Vidrićeva  2 – sjedište

Velika Gorica, Kolareva 39

Velika Gorica, Kolareva 43b

 

Dječji vrtić Velika Gorica

Velika Gorica, Pucekovićeva 2 – sjedište

Velika Gorica, Kurilovečka 3

Vukovina, Stara cesta 14

Buševec, Trg seljačke sloge 7

Mraclin, L. Galekovića 50

 

 

Dječji vrtić Žirek

Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište

Velika Gorica, Koprivnička 2

Velika Gorica, Zagrebačka 124

Velika Gorica, J. Dobrile 8

Velika Gorica, P. Svačića 12

Dječji vrtić Lojtrica

Velika Mlaka,  Smendrovićeva 9 - sjedište

Velika Mlaka, Školska 20

Mičevec, Savska 1

Gradići, Lj.Gaja  3

Donja Lomnica, Školska 2

Donja Lomnica, Školska 4

 

Privatni dječji vrtić Koraci

Velika Gorica, Alojzija Stepinca 12 – sjedište

Velika Gorica, Mate Lovraka 20

Velika Gorica, Mate Lovraka 43

 

 

 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – SVI DJEČJI VRTIĆI

-       za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu

 

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:

 

     DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

- program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39

            - program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b

            - dramsko-scenski program – Vidrićeva 2

            - Montessori program – Vidrićeva 2

 

    DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA

- sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

- program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

- program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3

- Montessori program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

 

    DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA

- Montessori program – Pucekovićeva 2

               - program ranog učenja engleskog jezika – Pucekovićeva 2

- dramsko-scenski program – Pucekovićeva 2

- program ranog učenja engleskog jezika – Kurilovečka  3

- Montessori program – Kurilovečka  3

 

    DJEČJI VRTIĆ KORACI

- program ranog učenja engleskog jezika – A. Stepinca 12

- sportski program – A. Stepinca 12

 

     DJEČJI VRTIĆ ŽIREK

               - program za djecu s teškoćama u razvoju - Ulica kralja Petra Svačića 12

                                     - za upis potrebno priložiti Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja

               - program ranog učenja engleskog jezika - Ulica kralja S.Tomaševića 17c

 

3. PROGRAM PREDŠKOLE

               - Dječji vrtići Ciciban, Lojtrica, Velika Gorica i Žirek - obvezan program za djecu u godini

                prije polaska u osnovnu školu (odnosi se na  djecu koja ne polaze dječji vrtić)

             

Uz podnošenje Zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće dokumente (skenirane/fotografirane):

 

-        rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

-        uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili  osobna iskaznica,

-        uvjerenja o prebivalištu ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

-        medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještasčenja ili HZZO,

-        za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama - dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu - Rješenje Centra za socijalnu skrb,

-        za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,

-        za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,

-        dokaz o zaposlenju roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa), 

-        dokaz o redovitom školovanju roditelja - potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju

-        dokaz o samohranosti roditelja - rodni list djeteta

-         

-        ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,

-        za dijete iz jednoroditeljske obitelji - dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),

-        za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-        za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

-        za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,    

-        potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

 

Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

 

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u redoviti program, prednost ostvaruju:

- dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom

- dijete oba zaposlena roditelja                                                                         

- dijete samohranog zaposlenog roditelja

- dijete zaposlenog roditelja  iz jednoroditeljske obitelji

- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

- dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju

- dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen

- dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen

- dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo  uvjete za upis, a čiji su roditelji  predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić

- dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

 

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

 

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.dvprvikoraci.com )

30. svibnja 2018.g.

 

Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

 

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (3. rujna 2018. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole - koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

KLASA: 601-01/2018-01/70                                                                        

URBROJ: 238-31-09/120-18-1

Velika Gorica, 19. travnja 2018.                     
Plan upisa
Obavijest o upisima

Galerija